Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Handelsbetingelser

Dette website ejes og publiceres af

DeliDrop FoodLab ApS
Co. Food Innovation House
Lysholt Allé 3
7100 Aarhus

Telefon: 5215 9991
E-mail info@delidrop.dk

CVR-nummer: 44 03 17 95

Køb ved DeliDrop FoodLab

Anvendelse

1.1 Anvendelse

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle aftaler vedr DeliDrop FoodLab (CVR 44 03 17 95) salg og levering af firmagaver og ydelser til erhvervskunder.

Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag

DeliDrop FoodLabs tilbud og ordrebekræftelser udgør det samlede aftalegrundlag vedr. DeliDrop FoodLabs salg og levering af firmagaver og tilknyttede ydelser til køber, herefter benævnt ”kunden”. (Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til DeliDrop udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg

Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

  

Produkter og ydelser

3.1 Produkter og ydelser

Firmagaver og relaterede ydelser, som DeliDrop FoodLab sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

Billederne på webben er ilustrative og gengiver således ikke indholdet af gaven. Indholdet af gaven beskrives separat

3.2 Ansvarsbegrænsning

Firmagaver og relaterede ydelser, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er DeliDrop FoodLab i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til  brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløs holde DeliDrop FoodLab i det omfang DeliDrop FoodLab måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade. 

Pris og betaling

4.1 Pris

Prisen aftales i tilbud med kunden. Herudover forbeholdes retten til at pålægge et miljø- og energitillæg til dækning af lovpligtige energi- og miljøafgifter samt eventuelle væsentlige markedsmæssige ændringer i energipriser, fragtpriser eller råvarepriser. 

Alle priser på webben er eksklusiv fragt og moms

4.2 Betaling

Ved køb over 25.000 DKK betales 50% senest 2 måneder inden levering og resten betales dagen inden afsendelse af firmagaverne.  Faktura fremsendes per mail, og betaling skal ske via den på fakturaen oplyste FIK-kode.

4.3 Fragt

Prisen på fragt indgår i tilbuddet – ca 60 DKK pr pakke.

Forsinket betaling

5.1 Rente

Såfremt fremsendt faktura ikke betales rettidigt af årsager, som DeliDrop FoodLab er uden ansvar for, påløber rente af det forfaldne beløb på 2% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse

Såfremt betaling af forfalden faktura undlades for firmagaver og/eller tilknyttede ydelser senest 8 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra DeliDrop FoodLab, har DeliDrop FoodLab ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de firmagaver og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af firmagaver og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud

DeliDrop FoodLabs tilbud er gældende 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er DeliDrop FoodLab i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Delidrop FoodLab.

6.2 Ændring af ordrer

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på firmagaver uden DeliDrop FoodLabs skriftlige accept.

6.3 Uoverensstemmende vilkår

Hvis DeliDrop FoodLabs bekræftelse af en ordre på firmagaver og/eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Delidrop FoodLab skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er ordrebekræftelsen bindende.

6.4 Kreditvurdering

DeliDrop FoodLab forbeholder sig ret til at kreditvurdere kunder og forbeholder sig ret til at annullere en ordre uden varsel såfremt ufordelagtig soliditetsoplysning eller manglende opfyldelse af betingelser erfares.

 

Levering

7.1 Leveringsbetingelser

DeliDrop FoodLab leverer alle solgte produkter og ydelser ab lager DeliDrop FoodLabs samarbejdspartnere.

7.2 Leveringstid

DeliDrop FoodLab leverer alle solgte firmagaver og tilknyttede ydelser på det tidspunkt, som fremgår af DeliDrop FoodLabs ordrebekræftelse. DeliDrop FoodLab har ret til at levere før det aftalte leveringstidspunkt, medmindre parterne har aftalt andet.

7.3 Fejl og mangler

Kunden skal undersøge alle firmgaver og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til DeliDrop FoodLab. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles til DeliDrop FoodLab, kan den ikke senere gøres gældende. Ved forkert modtaget vare kan DeliDrop kun ombytte og modtage varen retur i original emballage og stand. 

Forsinket levering

8.1 Meddelelse og ansvar

Hvis DeliDrop FoodLab forventer en forsinkelse i leveringen af firmagaver og/ eller tilknyttede ydelser, informerer DeliDrop FoodLab kunden og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen samt ny forventet leveringstid. DeliDrop FoodLab kan ikke holdes ansvarlig for tab eller andre forhold som følge af en forsinkelse, herunder, men ikke afgrænset til, forsinkelser fra underleverandører eller fragtforsinkelser.

 

Ansvar

9.1 Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

9.2 Produktansvar

DeliDrop FoodLab bærer produktansvar med hensyn til leverede firmagaver i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Delidrop FoodLab, i det omfang DeliDrop FoodLab måtte ifalde produktansvar herudover.

9.3 Indirekte tab

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er DeliDrop FoodLab ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

9.4 Force majeure

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er DeliDrop FoodLab ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for DeliDrop FoodLabs kontrol, og som DeliDrop FoodLab ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, pandemi, hærværk og arbejdsstridigheder.

9.5 Ejendomsforbehold

Ethvert salg sker med forbehold af ejendomsretten indtil hele købesummen for varerne er betalt.

 

Immaterielle rettigheder

10.1 Ejendomsret

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende firmagaverog tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører DeliDrop FoodLab.

Markedsføring

11.1 Nyhedsmail

Delidrop FoodLab må kontakte kunden med relevante kampagner og produkter via mail/ nyhedsbrev. Kunden kan til enhver tid framelde nyhedsbrevet.

 

Fortrolighed

12.1 Videregivelse og brug

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge DeliDrop FoodLabs erhvervshemmeligheder eller lignende oplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Varighed

Forpligtelser efter pkt. 12.1gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

Gældende ret og værneting

13.1 Gældende ret

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Har du spørgsmål til Handelsbetingelserne?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores handelsbetingelser, er du altid velkommen til at kontakte os på mail info@delidrop.dk

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. juli 2023